ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/10/1.2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/10/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa w zakresie: przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr:

POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Zapytanie ofertowe
2) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
4) Wzór oświadczenia Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.