Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę linii łuszczarskiej i sortownika

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę linii łuszczarskiej i sortownika

Wyniki postępowania ofertowego na dostawę linii łuszczarskiej i sortownika

Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę  środków trwałych w postaci linii łuszczarskiej i sortownika w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0146/19.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania_łuszczarnia i sortownik