Zapytanie ofertowe nr POPW/9/1.2 dotyczące usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki.

Zapytanie ofertowe nr POPW/9/1.2 dotyczące usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki.

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJAEtap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.