Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/BESTER dotyczące linii do lakierowania sklejek (1 kpl.)

Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/BESTER dotyczące linii do lakierowania sklejek (1 kpl.)

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę  linii do lakierowania sklejek (1 kpl.)

w ramach projektu pn. WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA SKLEJKI PRZEZ FIRMĘ BESTER SKLEJKI SP. Z. O. O. SP. K.” realizowanego w ramach Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0034/20.

 Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 2/1.3.1/BESTER
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.