Informacja o zakończeniu realizacji projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

Informacja o zakończeniu realizacji projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

Informujemy, iż firma Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

  1. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

Cel główny projektu: osiągnięcie poziomu wartości przychodów ze sprzedaży produktów na rynki zagraniczne na poziomie 20% do roku 2020.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost wartości przychodów z działalności eksportowej do roku 2020 w wysokości 2 miliony PLN.
  2. Wzrost udział eksportu w przychodach firmy do roku 2020 o 20%.
  3. Liczba podpisanych umów z kontrahentami zagranicznymi do roku 2020 – ilość 5.
  4. Dywersyfikacja ryzyka spadku popytu.
  5. Rozwój technologiczny i budowa doświadczenia na ryku międzynarodowym.
  6. Zbudowanie rozpoznawalnej marki na rynkach zagranicznych.

 

  • Wartość projektu: 817.025,49 PLN
  • Dofinansowanie z UE : 494.960,00 PLN