Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1/BESTER dot. dostawy ekonomizera do pieca

Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1/BESTER dot. dostawy ekonomizera do pieca

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. ekonomizer do pieca (1 szt.) w ramach projektu pn. WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA SKLEJKI PRZEZ FIRMĘ BESTER SKLEJKI SP. Z. O. O. SP. K.” realizowanego w ramach Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0034/20

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1_1.3.1_BESTER_Ekonomizer
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.