Bester Sklejki sp. z o.o. sp.k. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut, Polska tel./fax: +48 17 225 24 60
Nadajemy meblom kształt
OGŁOSZENIE
Zarząd Firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Warunki badania sprawozdania finansowego:
 1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie do 15 marca 2019r.
 2. Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm prowadzących działalnośc produkcyjną.
 3. Biegły rewident na posiedzeniu Zarządu Spółki złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany okres.
 4. Oferty zawierające:
   -  cenę,
   -  termin badania sprawozdania,
   -  aktualny odpis z KRS,
   -  odpis wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
   - projekt umowy.
należy przesłać pocztą na adres:

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.
37- 100 Łańcut
ul. Kolejowa 5A

lub złożyć osobiscie w siedzibie Spółki.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – PRASA DO SKLEJKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci prasy do sklejki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – PRASA DO SKLEJKI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci prasy do sklejki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SZLIFIERKA PIONOWA I SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki pionowej i szlifierki krawędziowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – PLAN/STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI, PROJEKT/STRATEGIA NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI ORAZ PLAN/STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU, PROMOCJI I REKLAMY ORAZ WPROWADZENIA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację planu/strategii komunikacji marki, projektu/strategii nowej identyfikacji wizualnej marki oraz planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia rynek nowych produktów w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – LINIA ŁUSZCZARSKA WRAZ Z PODAJNIKAMI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci linii łuszczarskiej wraz z podajnikami w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ – PLAN/STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI, PROJEKT/STRATEGIA NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI ORAZ PLANA/STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU, PROMOCJI I REKLAMY ORAZ WPROWADZENIA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • opracowaniu planu/strategii komunikacji marki,
 • opracowaniu projektu/strategii nowej identyfikacji wizualnej marki,
 • opracowaniu planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów.
w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Wzór metodologii realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania planu/strategii komunikacji marki
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania projektu/strategii identyfikacji wizualnej marki
 7. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług w zakresie opracowania planu/strategii budowania wizerunku, promocji i reklamy oraz wprowadzenia rynek nowych produktów
 8. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji kompleksowych usług
 9. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie doświadczenia w realizacji usług o wartości co najmniej 20 tyś. PLN
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SPRĘŻARKA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci sprężarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – MIKSER DO NAKŁADARKI KLEJU
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci miksera do nakładarki kleju w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – LINIA ŁUSZCZARSKA Z PODAJNIKAMI
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci linii łuszczarskiej z podajnikami w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SPRĘŻARKA
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci sprężarki w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – MIKSER DO NAKŁADARKI KLEJU
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci miksera do nakładarki kleju w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.  przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – SYSTEM ODPYLAJĄCY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci systemu odpylającego w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – SYSTEM ODPYLAJĄCY
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci systemu odpylającego w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO – CENTRUM OBRÓBCZE CNC
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego CNC w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi doradczej polegającej na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 elementów architektonicznych,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 siedzisk.
w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k.
zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 elementów architektonicznych,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – 10 siedzisk.

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BESTER SKLEJKI W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0014/17.

ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór planu realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie w projektowaniu produktów wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich 3 lat.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego
20-05-2016
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BESTER SKLEJKI”

Zapytanie Ofertowe
Bester Sklejki Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BESTER SKLEJKI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2015
Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma po raz kolejny została laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Nagroda została przyznana w kategorii „Najlepsze produkty” za elementy gięto-klejone do krzeseł produkowane pod specyficzne wymagania klienta.
Zatrudnimy handlowca z językiem niemieckim
Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na wyżej wymienionym stanowisku zapraszamy do składania CV mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy.
CERTYFIKAT FSC®
Nasza firma posiada certyfikat  Forest Stewardship Council ® (FSC). Oznacza to, że wykorzystujemy surowce, które pochodzą z lasów prawidłowo zarządzanych i innych źródeł kontrolowanych, spełniających najwyższe standardy, a w naszej firmie panują zgodne z wymogami polityki społecznej oraz przyjazne dla środowiska warunki pracy.
NAGRODA PNG
W 2009 roku zostaliśmy laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, przyznawanej firmom aktywnym gospodarczo w regionie podkarpackim. Statuetkami PNG nagradzane są firmy posiadające pozytywny wizerunek i ugruntowaną pozycję na rynku.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego
21-12-2015
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

PRZERWA WAKACYJNA

x Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23 lipca do 5 sierpnia nasza firma będzie nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej.
Zamówienia złożone w tym czasie będą sukcesywnie realizowane po naszym powrocie.

Zamknij